1498 човека искат целева помощ за отопление във Велинград и Сърница

0
52

От началото на юли 5431 граждани са заявили желание за целева помощ за отопление в област Пазарджик. Размерът на помощта е 623,55 лева за целия отоплителен сезон. Това съобщиха от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. От дирекцията припомнят, че приемът на заявления-декларации за отпускане на целевата помощ започна на 1 юли. Най-много са приетите заявления в Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Септември за общините Белово и Септември – 1502, както и ДСП – Велинград, която обслужва общините Велинград и Сърница – 1498. За същия период през миналата година подадените заявления в област Пазарджик са били 5103.

Общият размер на целевата помощ за отопление за отоплителния сезон 2022/2023 г. ще е 623,55 лева и ще се изплаща чрез ДСП по настоящ адрес на лицата и семействата. Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. За този отоплителен сезон е 104,71 лева месечно, като с Решение на Министерския съвет на лицата и семействата, на които ще се отпусне помощта, ще се изплатят допълнително и по още 20 лева месечно или 100 лева за целия отоплителен сезон.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, квалифициран електронен подпис или по пощата.

Всички дирекции в област Пазарджик ще консултират и приемат заявления – декларации и по населените места извън общинските центрове в рамките на задължителните си посещения по графици, които са изпратени на кметовете на селата, уточняват на регионалната дирекция.

Право на целева помощ за отопление имат граждани и семейства, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца, преди месеца на подаване на заявлението – декларация, е по-нисък или равен на индивидуално определената граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието или липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

Безработните хора в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко шест месеца преди подаване на заявлението и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име